Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași a demarat, la 1 aprilie 2010, proiectul intitulat "Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării prin programe post-doctorale" prin care 80 de cercetători post-doctorali vor fi sprijiniți în activitatea de cercetare la nivel avansat pe o perioada de 3 ani.


Scopul proiectului constă în creșterea competitivității cercetării postdoctorale și a vizibilității cercetării universitare. In acest scop se va urmări atragerea și motivarea tinerilor doctori pentru a-și dezvolta o carieră în activitatea de cercetare la nivel avansat, beneficiind de programele de formare postdoctorală, infrastructura instituțională.
Obiectivele specifice sunt:
OS1. Atragerea cercetătorilor post-doctorali cu potențial ridicat de atingere a excelenței științifice, în condițiile asigurării suportului financiar și logistic necesar activităților de cercetare.
OS2. Perfecționarea cercetătorilor post-doctorali prin parteneriate active cu partenerii externi și interni, inclusiv prin efectuarea de stagii de cercetare/documentare în țară/străinătate urmărindu-se cu prioritate dezvoltarea abilităților manageriale în vederea valorificării rezultatelor cercetării.
OS3. Creșterea impactului internațional al rezultatelor cercetării științifice românești, prin sprijinirea cercetătorilor în procesul valorificării rezultatelor cercetării.

Grup țintă
Cercetători post-doctorat. Pe baza analizelor la nivelul conducerii Universității "Alexandru Ioan Cuza", pe domenii de interes, s-au identificat 4 sub-grupuri de potențiali beneficiari ai proiectului:
(1)cercetători postdoctorali români care și-au desfășurat sau își desfășoară activitatea în străinatate și doresc/pot fi atrași sa revină în țară;
(2)cercetători postdoctorali români care continuă formarea postuniversitară imediat după obținerea doctoratului;
(3)cercetători postdoctorali români din centrele de cercetare publice/private din țară;
(4)cercetători postdoctorali străini, care doresc/pot fi atrași să desfășoare cercetări de nivel postdoctoral în România.


Activitățile proiectului:

 • Organizarea de cursuri sau ateliere de lucru pe teme de management al cercetării, în scopul diversificării formelor de pregătire și dezvoltarea abilităților de cercetare avansată a grupului țintă;
 • Mobilități/stagii de cercetare/documentare postdoctorală externe/interne ale cercetătorilor post-doctorali;
 • Sprijin acordat cercetătorilor post-doctorali pentru întărirea capacității de publicare științifică prin organizarea de work - shopuri cu participarea unor editori de reviste ISI;
 • Participarea cercetătorilor post-doctorali la seminarii/work-shopuri legate de domeniul lor de cercetare, în vederea acumulării de know-how în domeniul de cercetare precum și a cunoașterii amănunțite a stadiului cercetărilor din domeniile specifice, la nivel internațional și național;
 • Organizarea unor sesiuni specifice de formare care au ca tematică egalitatea de gen, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă și protecția mediului înconjurător;
 • Conturarea direcțiilor de cercetare și derularea propriu-zisă a unor cercetări pe subiecte de interes;
 • Crearea unor materiale de tip ghid de bune practici pentru cercetările postdoctorale;
 • Identificarea oportunităților de finanțare și depunerea de proiecte de cercetare pentru asigurarea sustenabilității activităților de cercetare postdoctorală după finalizarea prezentului proiect;
 • Schimburi de experiență și bune practici între partenerii din proiect;
 • Demararea și dezvoltarea de parteneriate pentru derularea în comun a unor cercetări postdoctorale și pentru participarea la proiecte de cercetare cu finanțare internațională;
 • Realizarea de rapoarte de cercetare de către membrii grupului țintă;
 • Acordarea de sprijin financiar cercetătorilor post-doctorali pentru participarea la conferințe și seminarii internaționale legate de temele de cercetare de interes;
 • Acordarea de sprijin financiar cercetătorilor postdoctorali pentru publicarea în jurnale/reviste recunoscute pe plan internațional/național;
 • Crearea unor baze de date privind programele postdoctorale derulate, în vederea creșterii vizibilității, sprijinirii cercetărilor postdoctorale viitoare și conectării la baze de date relevante din străinătate;
 • Organizarea de seminarii științifice periodice la nivelul centrelor de cercetare pe teme de interes;
 • Organizarea de conferințe cu participare internațională;
 • Demararea de parteneriate cu mediul economic în vederea transpunerii în practică a cercetărilor realizate;


Rezultate estimate
Dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare se va realiza prin activități de formare și perfecționare, ale căror rezultate anticipate sunt:
 • 60 de cursuri și ateliere de lucru;
 • 80 de mobilități/stagii de cercetare/documentare postdoctorală externe/interne ale cercetătorilor post-doctorali; 1 work-shop cu participarea unor editori ISI;
 • 2 sesiuni de formare pe tematica egalității de gen și dezvoltare durabilă.
Activitățile de valorificare și diseminare a rezultatelor proiectului vor avea următoarele rezultate:
 • 342 lucrări științifice prezentate;
 • 353 lucrări științifice publicate, din care 122 de articole indexate ISI;
 • 90 de seminarii științifice,
 • 160 de participări la seminarii și conferințe internaționale,
 • 2 conferințe internaționale organizate,

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA: 20 091 693 RON
VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 20 941 500 RON


Valoarea proiectului: 20 941 500 lei


PARTENERI
Parteneri naționali

 • Universitatea București
 • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
 • Universitatea de Vest Timișoara
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor București - Măgurele


Parteneri internaționali

 • Universitatea Konstanz, Germania
 • Universitatea Friedrich Schiller din Jena, Germania
 • Universitatea de Tehnologie din Eindhoven, Olanda
 • Universitatea din Groningen, Olanda
 • Universitatea Karl-Franzens din Innsbruck, Austria
 • Universitatea din Poitiers, Franța


Prin parteneriatul propus se are în vedere asumarea unui angajament pe termen lung, capabil să asigure stabilitatea și îmbunătățirea actului de cercetare post-doctorală, precum și integrarea rezultatelor actualului demers în strategiile de cercetare ale partenerilor, abordare care urmărește dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării în mediul economic și social. Proiectul este capabil să genereze efecte pe termen lung, în beneficiul grupului țintă, direcționate spre: (i) dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare prin sprijinirea cercetătorilor în perioada de după finalizarea doctoratului și consolidarea segmentului din ruta acestora de formare continuă; (ii) întărirea potențialului științific al partenerilor prin schimburi de bune practici care să ofere cercetătorilor post-doctorali competențe diverse; (iii) întărirea potențialului instituțional al partenerilor prin transferul de know-how managerial în domeniul studiilor post-doctorale; (iv) dobândirea atributului de "excelență" a cercetării postdoctorale, prin satisfacerea anumitor criterii cheie: interdisciplinaritate, dimensiune internațională, calitate, utilitate pentru piață, susținerea dezvoltării durabile și a protecției mediului înconjurător.

Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon