Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Dumitrescu Anca Mihaela
Universitatea , Iasi
Anul Nasterii : 1970
Interese : Poluare, metoda sol-gel, oxizi polimetalici, geluri, rețele neuronale
Detalii (ro) :
Studii:
2009 – Doctor in domeniul Inginerie chimica, cu teza “Cercetări în domeniul hidrogelurilor biodegradabile”, conducător științific Prof.dr.ing. Bogdan C. Simionescu

Teza de doctorat abordează o tematică de mare interes, și anume, realizarea de materiale polimerice cu biodegradabilitate ridicată, utilizabile în domenii dintre cele mai diverse (industria cosmetică, farmaceutică, medicină, agricultură).
S-a avut în vedere sintetiza de polimeri cu structură tridimensională cu caracteristici de hidrogel, precum și creșterea capacității de biodegradare a acestora. Aceste materiale au abilitatea de a mima țesuturile vii și de a-și modifica proprietățile sub acțiunea unor stimuli externi (pH, temperatură, lumină, etc.), putând fi încadrate în categoria „polimerilor inteligenți”.
Pentru sinteza rețelelor tridimensionale cu caracteristici de hidrogel s-a utilizat un procedeu original de polimerizare/reticulare simultană, obținându-se hidrogeluri cu valori ale gradelor maxime de umflare care permit încadrarea acestora în clasa materialelor superabsorbante.
Pentru creșterea capacității de biodegradare a hidrogelurilor s-a recurs la înglobarea în structura tridimensională a unor polimeri naturali (amidon, gelatină) sau sintetici (poli(alcool vinilic)) caracterizați prin capacitate de biodegradare ridicată. Utilizarea procedeului original de polimerizare/reticulare simultană pentru sinteza hidrogelurilor biodegradabile a condus la obținerea de rețele semi- și interpenetrate, fapt pus în evidență prin analize de microscopie electronică.
De asemenea, s-a avut în vedere testarea și evaluarea capacității de biodegradare a hidrogelurilor sintetizate. Testarea s-a realizat prin experimente desfășurate pe parcursul a 12 luni, iar evaluarea biodegradabilității s-a realizat atât prin metode directe (spectroscopie IR, microscopie electronică, termigravimetrie) cât și indirecte (determinarea indicelui de biodegradare, a densității optice și a pierderilor de masă).
Un alt element de noutate a constat în realizarea modelării matematice cu ajutorul rețelelor neuronale a procesului de sinteză a hidrogelurilor mono- și multicomponente. În literatura de specialitate există puține studii privitoare la modelarea cu ajutorul rețelelor neuronale a proceselor de obținere a hidrogelurilor. Aceasta se datorează numărului mare de reacții elementare, multitudinii de specii prezente în sistem, mecanismelor complexe de reacție care nu sunt în totalitate cunoscute. Pentru realizarea acestui obiectiv au fost testate mai multe tipuri de rețele neuronale (perceptron multistrat – MLP, modulare tip stivă, Jordan Elman – JEN). Studiul efectuat a arătat că rețelele neuronale proiectate pentru obținerea randamentului și gradului maxim de umflare pe baza condițiilor de reacție furnizează rezultate precise, inclusiv pentru date care nu aparțin setului de antrenare. Acest lucru constituie premiza utilizării modelului neuronal în locul unor experimente. Tehnica modelării bazată pe rețele neuronale oferă o bună reprezentare a procesului unistadial de obținere a hidrogelurilor mono- și multicomponente.

2005 – Master cu specializarea Biomateriale polimerice

Lucrarea abordează o tematică de actualitate, și anume, realizarea de biomateriale polimerice cu biodegradabilitate ridicată, utilizabile în domenii dintre cele mai diverse (industria farmaceutică, medicină, industria cosmetică, agricultură).

2000 – absolventă a Facultății de Chimie Industrială, secția: Tehnologia Compușilor Macromoleculari, obținând diploma de inginer chimist

Activitate stiintifica:
Articole publicate in reviste nationale si internationale cotate ISI sau BDI, sau recunoscute CNCSIS:
1. S. Curteanu, A. Dumitrescu, C. Mihăilescu, B.C. Simionescu, The Synthesis of Polyacrylamide-Based Multi-component Hydrogels. A Neural Network Modeling, Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 46, 368 – 380, 2009
2. S. Curteanu, A. Dumitrescu, C. Mihăilescu, B.C. Simionescu, Neural Network Modeling Applied to Polyacrylamide Based Hydrogels Synthetized By Single Step Proces, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 47, 1061 – 1071, 2008
3. A. Dumitrescu, C. Mihăilescu, B.C. Simionescu, M. Dărângă, Testing and evaluation methods for polymers biodegradation, Memoriile secțiilor științifice, Seria IV, Tomul XXXI, 35 – 76, 2008
4. C. Mihăilescu, A. Dumitrescu, B.C. Simionescu, V. Bulacovschi, Synthesis of polyacrylamide - based hydrogels by simultaneous polymerization/crosslinking, Revue Roumaine de Chimie, 52(11), 1071–1076, 2007
5. C. Mihăilescu, A. Dumitrescu, B.C. Simionescu, Influența suporturilor multicomponente de tip hidrogel asupra germinației și dezvoltării plantelor decorative (Influence of multicomponent hydrogel supports on germination and development of decorative plants), Lucrări științifice, vol. 50, Seria Agronomie, 2007
6. A. Ioanid, C. Mihăilescu, E.G. Ioanid, A. Dumitrescu, Méthode d’étude de la morphologie des hydrogels par microscopie électronique a transmission (TEM), Al III Colocviu Franco-Roman de Chimie Aplicata CoFrRoCa, Ed. ALMA MATER, ISBN 973-8392-36-5, 635 – 638, 2004
7. C. Mihăilescu, A. Ioanid, A. Dumitrescu, E.G. Ioanid, Nou procedeu de obținere a unor rețele semiinterpenetrate biodegradabile cu caracteristici de hidrogel, INVENTICA 2004, 429 – 436, 2004

Lucrari prezentate la manifestari stiinfice nationale si internationale:
1. A. Dumitrescu, G. Lisa, C. Mihăilescu, B.C. Simionescu, Reseaux mono- et multicomposantes à base de polyacrylamide. Etude de la comportement thermique, Le cinquième colloque franco – roumain de chimie appliquée CoFrRoCa, Bacău – Roumaine, 25 – 29 juin 2008
2. A. Dumitrescu, S. Curteanu, C. Mihăilescu, B.C. Simionescu, Modelage avec reseaux neuronale du synthese des hydrogels a base de polyacrylamide, Le cinquième colloque franco – roumain de chimie appliquée CoFrRoCa, Bacău – Roumaine, 25 – 29 juin 2008
3. C. Ibănescu, C. Mihăilescu, A. Dumitrescu, M. Lungu, M. Dărângă, Noi rețele pe bază de poliacrilamidă – studiu reologic, A XIX-a Conferință Națională de Chimie, Rîmnicu Vîlcea, 6 – 8 oct., 2006
4. C. Ibănescu, C. Mihăilescu, M. Dărângă, A. Dumitrescu, B.C. Simionescu, Influența componentei liniare asupra comportării reologice a unor rețele SIPN pe bază de poliacrilamidă, A XIX-a Conferință Națională de Chimie, Rîmnicu Vîlcea, 6 – 8 oct., 2006
5. A. Dumitrescu, C. Mihăilescu, M. Dărângă, B.C. Simionescu, Biodegradarea rețelelor semi-interpenetrate poliacrilamidice sub acțiunea microorganismelor din solul de pădure, A XIX-a Conferință Națională de Chimie, Rîmnicu Vîlcea, 6 – 8 oct., 2006
6. C. Mihăilescu, A. Dumitrescu, A. Ioanid, E.G. Ioanid, Studiul caracteristicilor unor geluri pe bază de PAAm tratate prin metode neconvențioanale, Al VIII-Lea Simpozion de Chimia Coloizilor si Suprafețelor, Galați, 3 – 5 iunie, 2005
7. C. Mihăilescu, C. Ibănescu, A. Dumitrescu, V. Bulacovschi, B.C. Simionescu, Polimerizarea neconventionala a acrilamidei, Zilele Universității „Al.I.Cuza”, Iași, 28 – 29 oct., 2005
8. C. Mihăilescu, A. Dumitrescu, B.C. Simionescu, Supports artificiels a base des hydrogels polyacrylamidiques, 7ème Colloque Franco-Roumain sur les polymeres, Iași, 2 – 6 Sept., 2005
9. A. Dumitrescu, S. Curteanu, C. Mihăilescu, Utilizarea rețelelor neuronale la modelarea și optimizarea sintezei hidrogelurilor pe bază de poliacrilamidă, A XVIII-a Conferință Națională de Chimie, Rîmnicu Vîlcea, 6 – 8 oct., 2004
10. C. Mihăilescu, A. Ioanid, A. Dumitrescu, E.G. Ioanid, Nou procedeu de obținere a unor rețele semiinterpenetrate biodegradabile cu caracteristici de hidrogel, INVENTICA 2004, Al XVI-Lea Simpozion Internațional de Inventică, Iași 26 – 27 mai, 2004
11. A. Ioanid, C. Mihăilescu, E.G. Ioanid, A. Dumitrescu, Méthode d’étude de la morphologie des hydrogels par microscopie électronique a transmission (TEM), Le troisième colloque franco – roumain de chimie appliquée CoFrRoCa – 2004, Bacău, 2004
12. A. Dumitrescu, C. Mihăilescu, A. Ioanid, B.C. Simionescu, Rețele semi-interpenetrate biodegradabile cu caracteristici de hidrogel, A XVIII-a Conferință Națională de Chimie, Rîmnicu Vîlcea, 6 – 8 oct., 2004
13. C. Mihăilescu, A. Dumitrescu, M. Vicol, M. Lungu, Caracterizarea reologică a unor hidrogeluri pe bază de poliacrilamidă, A XVIII-a Conferință Națională de Chimie, Rîmnicu Vîlcea, 6 – 8 oct., 2004
14. A. Dumitrescu, C. Mihăilescu, A. Ioanid, B.C. Simionescu, Studiul unor hidrogeluri multicomponente pe bază de poliacrilamidă, Zilele Academice Ieșene, Progrese în știința compușilor organici și macromoleculari, Iași, 25 – 27 sept., 2003
15. A. Dumitrescu, S. Curteanu, C. Mihăilescu, Modelarea și optimizarea procesului unistadial de obținere a hidrogelurilor pe bază de poliacrilamidă, Zilele Academice Ieșene, Progrese în știința compușilor organici și macromoleculari, Iași, 25 – 27 sept., 2003
16. A. Dumitrescu, C. Mihăilescu, B.C. Simionescu, Synthesis and characterization of polyacrylamide – based hydrogels, 3rd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on Chemistry in the New Millennium - an Endless Frontier, Bucharest, Romania September 22 – 25, 2002
17. C. Mihăilescu, A. Dumitrescu, C. Ibănescu, V. Bulacovschi, Unconventional free radical polymerization of acrylamide by the peroxydisulfate-dibunte redox couple, 3rd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on Chemistry in the New Millennium - an Endless Frontier, Bucharest, Romania, September 22 – 25, 2002
18. A. Dumitrescu, C. Mihăilescu, I. Dima, V. Bulacovschi, B.C. Simionescu, Hidrogeluri pe bază de polimeri naturali și sintetici. I. Hidrogeluri pe bază de poliacrilamidă reticulată în prezență de polialcool vinilic, Zilele Academice Ieșene, Iași, 3 – 5 oct., 2002
19. A. Dumitrescu, I. Dima , C. Mihăilescu, V. Bulacovschi, Studiul obținerii hidrogelurilor biodegradabile pe bază de poli(acrilamidă) și amidon, A III-a Conferință a Facultății de Chimie Industrială, Iași, 13 – 15 nov., 2002
20. I. Dima, A. Dumitrescu, C. Mihăilescu, V. Bulacovschi, B.C. Simionescu, Comportarea la umflare a hidrogelurilor pe bază de poli(acrilamidă) și amidon, A III-a Conferință a Facultății de Chimie Industrială,Iași, 13 – 15 nov., 2002
21. A. Dumitrescu, I. Pelin, C. Mihăilescu, C. Ibănescu, New initiation system for macromolecular hydrogels synthesis, Fifth Romanian International Symposium on Cosmetic and Flavour Products, Iași, 29 mai – 1 iunie, 2001

Membru in colectivele de cercetare ale urmatoarelor proiecte:
1. „Noi rețele multicomponente micro – și nanostructurate purtătoare de compuși agrochimici”, Contract CNCSIS, 2006
2. „Rețea științifică integrată pentru dezvoltarea materialelor polimere multifuncționale bazate pe cunoaștere”, Contract MULTIPOL, 2005 – 2008
3. „Utilizarea unor biomarkeri morfologici, structurali, ultrastructurali și biochimici în evaluarea impactului antropic asupra biodiversității din Parcul Național Ceahlău și zona limitrofă”, Contract CEEX, 2005
4. „Materiale polimere multifazice - biodegradabile, biocompatibile, biologic active, sisteme motile artificiale - cu aplicații în medicină și pentru asigurarea protecției mediului, Contract CERES 2003 – 2005
5. „Cercetări privind obținerea unor compozite biocompatibile cu aplicații în regenerarea osoasă”, Contract CNCSIS, 2002 – 2003
6. „New environmentally friendly technology for cellulose three dimensional objects (SPONGE)”, Grant UE – Program Growth, 2002 – 2003


Detalii (en) :
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon