Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Crismareanu Florin - Marius
Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice, Univ. , Iasi
Anul Nasterii : 1977
Interese : Transcendență, participare, hristologie, analogie, onto-teologie
Detalii (ro) :
În perioada post-doctorală îmi propun continuarea cercetării în domeniul filosofiei medievale sub titlul: "Două modalități de raportare la transcendență: analogia entis și participarea quantum potest". Intenția mea în această etapă a cercetării este aceea de a argumenta teza potrivit căreia analogia teologică, așa cum este ea înțeleasă și redată de Părinții Bisericii – în special la Dionisie Areopagitul și Maxim Mărturisitorul -, nu este doar un simplu proces gnoseologic și nu este susceptibilă de a fi formalizată (cum se întâmplă în cazul celor mai mulți dintre scolastici), deoarece are un sens ierarhic (quantum potest) și mai ales soteriologic (legată în mod intim de persoana lui Hristos).
Înțeleasă drept quantum potest, analogia este intim legată de ierarhie, adică toți ne împărtășim de darurile divine, dar nu în mod egal (cum afirmă F. Suarez), ci fiecare după puterea sa. Or, cel angajat în acest parcurs duhovnicesc nu rămâne indiferent așteptând împărtășirea darurilor divine, ci va încerca să se schimbe, prin asceză, pentru a fi vrednic de această împărtășire. Pe de altă parte, în ceea ce privește scolastica, ne putem pune în mod legitim întrebarea dacă formalizarea analogiei nu este semnul unei uitări radicale? Abandonul (neglijarea) problemei analogiei nu înseamnă oare și minimalizarea rolului hristologiei? Lipsită de centrul de greutate al creștinismului, centru care este Hristos, nu riscă oare teologia scolastică să devină o onto-teologiei, în care Dumnezeu să fie doar un concept ale cărui atribute sunt folosite pentru a funda o ontologie? La astfel de întrebări îmi propun să caut răspunsuri.
Aceste două tipuri de analogie (cea scolastică – formală și cea patristică - soteriologică) marchează, în opinia mea, o diferență fundamentală în înțelegerea raportului dintre om și Dumnezeu, între teologia scolastică și teologia patristică.


Detalii (en) :
In the postdoctoral period I intend to continue the research in the field of medieval philosophy under the title of: "Two Ways of Relating to Transcendence: Analogy Entis and the Participation Quantum Potest". My intention in this stage of research is to argue the thesis according to which theological analogy, as it is understood and presented by the Church Fathers – especially in Dionysius the Areopagite and Maximus the Confessor-, is not just a simple gnoseological process and is not likely to be formalized (as it happens in the case of most scholastics), for it has a hierarchical meaning (quantum potest) and especially soteriological (intimately connected to the person of Christ).
Understood as quantum potest, analogy is intimately connected to hierarchy, i.e. we all partake of the divine gifts, but not equally (as F. Suarez states), but each according to his power. Or, the one engaged in this spiritual journey does not remain indifferent waiting for the sharing of divine gifts, but will try to change himself, through asceticism, in order to be worthy of this sharing. On the other hand, in what Scholasticism is concerned, we can legitimately ask whether the formalization of analogy is not the sign of a radical forgetfulness? Abandoning (neglecting) the issue of analogy does not mean also minimizing the role of Christology? Lacking the center of gravity of Christianity, a center that is Christ, does not scholastic theology risk becoming an onto-theology, where God is just a concept whose attributes are used to fundament an onto-theology? For such questions I intend to seek answers.
In my opinion, these two types of analogy (the scholastic one – formal and the patristic one – soteriological) mark a fundamental difference in understanding the relationship between man and God, between scholastic theology and patristic theology.
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon