Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Machidon Ovidiu Miron
Universitatea , Iasi
Anul Nasterii : 1977
Interese : grindina, distributie spatiala, evolutie, prognoza
Detalii (ro) :
Activitatea de cercetare își propune analiza fenomenului de grindină în cadrul structural-funcțional al sistemului natural și antropic de la nivelul Moldovei, analiza vulnerabilității teritoriului față de riscurile la căderile de grindină și realizarea prognozelor de manifestare și impact pe termen scurt și mediu, cu posibilitatea ilustrării grafice și cartografice a rezultatelor.
Rezultatele cercetării și modelele realizate pot fi folosite și implementate prin realizarea planurilor de amenajare teritorială și de combatere a fenomenului de grindină în vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale și urbane din regiunea Moldovei.
Se dorește realizarea unei cercetări detaliate cu potențial ridicat de producere de cunoștințe noi. Atât factorii climatogeni, cât și caracteristicile climei se vor analiza având în vedere contextul și din perspectiva alcătuirii unei imagini complexe și complete a grindinei pe teritoriul Moldovei.
Prelucrarea statistico-matematică a datelor climatologice și reprezentarea grafică constituie procedee prin care se vor valorifica fondul bogat de date obținute din măsurătorile efectuate la stațiile meteorologice și posturile pluviometrice și prin care se vor transpune grafic rezultatele obținute. Prezentarea sub formă de tabele sintetice a datelor rezultate în urma prelucrărilor și întocmirea unor grafice și hărți care redau variația temporală sau spațială a parametrilor climatici va facilita urmărirea textului scris.
Pe parcursul cercetării, acolo unde va fi cazul, se vor prezenta completări asupra metodelor de prelucrare și interpretare a fondului de date. În tabele, grafică, hărți, ca și în text se va face întotdeauna referire la perioada utilizată. Toate elememtele climatice vor fi analizate atât din punct de vedere al regimului lor diurn, lunar, sezonier și anual, cât și în ceea ce privește distribuția lor spațială pe acest teritoriu cu condiții destul de diversificate ale cadrului natural.
Se vor utiliza imaginile obținute cu ajutorul sateliților meteorologici, a radarului și a hărților sinoptice pentru diferite intervale caracteristice când s-au produs fenomene climatice deosebite, însoțite de căderi de grindină.


Detalii (en) :
The research aims to analyze the phenomenon of hail in the structural-functional system from the natural and anthropogenic Moldova, vulnerability analysis planning to hail risks and the trend of expression and impact on short and medium term, with the possibility to illustrate graphic and cartographic results.
Research results and models made can be used and implemented by making spatial plans and to combat hail necessary to achieve the development of sustainable rural and urban communities in the region of Moldova.
It wants to make a detailed research with high potential for producing new knowledge. All climatological elements will be analyzed considering the context and perspective composition of a complex and complete picture of the hail in Moldova.
The statistical and mathematical climatological data processing and graphical form are processes that will exploit rich fund of data obtained from measurements made at meteorological stations and rainfall stations and that will translate the results graphically. Synthetic tabular presentation of data resulting from processing and preparation of graphs and maps which give temporal or spatial variation in climatic parameters will facilitate follow written text.
During the research, where will be the case, will supplement on methods for processing and interpretation of data fund.In the tables, graphics, maps, and the text will always refer to the period used. The all climatic elements will be analyzed both in terms of their regime diurnal, monthly, seasonal and annual basis and in terms of their spatial distribution in this territory with quite diverse conditions of the landscape.
It will use the images obtained by meteorological satellites, radar and synoptic charts for different specific intervals occurred when climatic phenomena, accompanied by hail.
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon